کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ء گ‍را
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ک‍وات‍رو پ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ده‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ - ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ان‍ی‌م‍ات‍ور پ‍رو
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، دی‍وی‍د
س‍ام‍ز، ج‍ی‌ .وی‌
وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍اک‍ی‌، ل‍ی‍زا
لاس‍ل‌، ج‍ون‌
س‍ی‍م‌ف‍روش‌، ن‍اص‍ر
ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
روزن‍ت‍ال‌، م‍وری‍س‌
ل‍وای‍ن‌، راب‍رت‌ پ‍ل‌
ص‍ف‍ا، ای‍رج‌
ع‍ام‍ل‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
ش‍ول‍ر، اول‍ی‍ش‌
ن‍ی‍ک‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌؛ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع هوش مصنوعی و سیستمهای خبره به زبان [ C سی ]
لواین ، رابرت پل ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای آشنائی با کامپیوتر
لاسل ، جون ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی فک و دهان
سامز، جی .وی ؛  [تهران ] موسسه انتشارات بهینه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۲۴۳آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل [ cisaB بیسیک ]
اشنایدر، دیوید ؛  بهینه   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ orP rotaminA انی ماتور پرو]
بهینه   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [scihparg dravraH>< هاروارد گرافیکس ]
باکی ، لیزا ؛  بهینه   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارتقاء و نگهداری کامپیوترهای شخصی
شولر، اولیش ؛  تهران انتشارات بهینه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای مونتاژ کامپیوترهای پنتیوم و نصب ویندوز۹۸
روزنتال ، موریس ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع توربوپاسکال ۷[ هفت ]
عاملی ، کیوان ؛  تهران موسسه انتشارات بهینه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان تخصصی کامپیوتر
صفا، ایرج ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدلهای برنامه ریزی و مدیریت با کواتروپروorP orttauQ
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع برنامه نویسی شی ء گراC++
نیک بخش تهرانی ، محمد حسن ؛  تهران انتشارات بهینه ؛ انستیتو ایزایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرونده الکترونیک سلامت
ترابی ، ماشاالله ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ت۴۲۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع ارولوژی ایران
سیم فروش ، ناصر ؛  تهران بهینه ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۶۹‌ک‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
وثوقی ، منصور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک