کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍داش‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ی‍ار
ع‍اب‍دی‌، ق‍اس‍م‌
آرام‌ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ب‍اق‍ی‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
ج‍دی‍د م‍ی‍لان‍ی‌، م‍ری‍م‌
اف‍ش‍اری‌، داوود
ک‍ارگ‍ر، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د؛ درف‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍م‍اط
چ‍ه‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌؛ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ب‍ح‍ان‌ ی‍اررس‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ رزم‍ن‍دگ‍ان‌ اس‍لام‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
آث‍ار س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تغذیه
محمدیها، حسن ؛  [تهران ] مرکز خدمات علمی رزمندگان اسلام   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳۵۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت
کاراندیش ، سعید ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای جنین شناسی ، بهداشت و آمار حیاتی :۱۹[ نوزده ]دوره آزمون علوم پایه پزشکی و ۹ دوره دندانپزشکی
آرام فر، مهدی ؛  تهران ارجمند؛ درفش اندیشه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۱۸‬,‭آ۳۴۵آ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده ارگونومی و ایمنی در صنعت ویژه آزمونهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
افشاری ، داوود ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۴۶‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع بهداشت محیط( بانک سوالات ۱۳۸۱-۱۳۸۵ حل و بحث با ذکر منابع )
کارگر، مهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان ؛ اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ک۱۴۷د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا :بهداشت حرفه ای
تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت زباله نگرشی بر سیستم های نوین مدیریت مواد زاید جامد شهری در جهان
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۸۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس
عابدی ، قاسم ؛  تهران سماط   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ع۱۱۸‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (پیوسته )بهداشت محیط سال ۱۳۷۸-۱۳۸۲ دانشگاه سراسری و آزاد
یغمائیان ، کامیار ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه منابع کاردانی ، کارشناسی بهداشت عمومی
باقیانی مقدم ، محمد حسین ؛  تهران آثار سبحان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه ۱ و۲و۳
جدید میلانی ، مریم ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ج۳۳۵‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع بهداشت محیط
تهران سبحان  یاررس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک