کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ژوه‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍وزه‌ س‍لام‍ت‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ن‍ق‍ره‌ک‍ار، م‍س‍ع‍ود
وای‍ت‌، س‍وزان‌ رن‍ل‍دز
 
ناشر:
ازان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‌. ن‍ق‍ره‌ک‍ار
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقررات بهداشتی در مسافرتهای بین المللی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان ازانتشارات سازمان جهانی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بحثی کوتاه پیرامون وضعیت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نقره کار، مسعود ؛  م . نقره کار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۵۴۰‬,‭‌ن۵۸۲‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل تعیین اولویت های پژوهشی با استفاده از راهبرد" پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی "
شورای پژوهش علوم پزشکی برای توسعه ؛  [تهران ] مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ش۷۱۵د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای تحقیقات بهداشت ملی
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۳/،۸۴‬,‭‌س۹۳۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی و تعیین اولویت ها :درس هایی از گذشته
شورای پژوهش حوزه سلامت برای توسعه ؛  [تهران ] اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ش۷۱۵‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۸۳
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌گ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه استراتژیک حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .معاونت توسعه مدیریت ، منابع و امور مجلس ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ملی پژوهش سلامت از دیدگاه مجامع بین المللی
تهران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌س۹۳۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت جامعه در راهبرد پژوهش برای ضرورت های بهداشت ملی
وایت ، سوزان رنلدز ؛  تهران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۲۰‬,‭و۳۴۹‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک