کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍ان‍دی‍ده‌، ال‍ه‍ه‌
خ‍ال‍ص‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ت‍رن‍ر، ک‍ل‍رال‍زم‍ی‍ر
ف‍س‍ا، ه‍ورآس‍ا(ش‍ک‍وه‌)
آگ‍اه‌، س‍ی‍اوش‌
ه‍وی‍ون‌، ه‍.
ع‍اب‍دی‌، ق‍اس‍م‌
س‍ع‍ی‍دی‌ ن‍ژاد، م‍ژده‌
ام‍ی‍ن‌ ش‍ک‍روی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، م‍ری‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
چ‍ه‍ر
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر
واق‍ف‍ی‌
آث‍ارس‍ب‍ح‍ان‌ ؛ ی‍اررس‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍دارس‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ی‍ون‍س‍ک‍و؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
آث‍ارس‍ب‍ح‍ان‌
آی‍ی‍ژ
ن‍ش‍ری‍ه‌ اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدائی با گرایش به جنبه های عملی آن ، کتاب منبع معلم
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدائی با گرایش به جنبه های عملی آن ، راهنمای معلم
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت عمومی - بهداشت مدارس ، بهداشت ورزش و کمکهای نخستین
آگاه ، سیاوش ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭آ۶۷۸‌ب‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس
نوری ، محمد رضا ؛  واقفی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ن۷۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران انتشارات چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت آموزشگاهها و دانش آموزان
هویون ، ه. ؛  تهران انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۹‬,‭-‍ه۸۹۹‌ب‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت در آموزشگاهها، راهنمای آموزش بهداشت در آموزشگاهها
فسا، هورآسا(شکوه ) ؛  تهران نشریه اداره کل تربیت بدنی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ف۷۳۴‌ب‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بهداشتی در مدرسه راهنماییهایی به منظور تنظیم برنامه ها
ترنر، کلرالزمیر ؛  کمیسیون یونسکو؛ فرانکلین   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ت۵۲۹‌ت‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و محیط زیست
خالصی ، عباس ؛  تهران موسسه انتشاراتی بعثت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۹۰‬,‭‌خ۱۹۷‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات علمی
سعیدی نژاد، مژده ؛  [تهران ] وزارت آموزش و پرورش . معاونت پرورشی . اداره کل تغذیه و هماهنگی بهداشت مدارس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۵۸۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس
عابدی ، قاسم ؛  تهران سماط   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ع۱۱۸‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت عمومی :نگرشی بر کلیات بهداشت از دریچه برنامه ریزی و سیاستهای بهداشتی ، معیارها و ضوابط بهداشت فرد و جامعه بانضمام مطالبی در مورد کمک های اولیه
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بهداشت در مدارس راهنمایی
جهاندیده ، الهه ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ج۹۳۲آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی در مدارس
اتکینسون ، مری ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ف‍لا۲۲۶‌ب‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت
امین شکروی ، فرخنده ؛  تهران آثارسبحان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۲‌ب‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت
امین شکروی ، فرخنده ؛  تهران آثارسبحان ؛ یاررس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۲‌ب‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک