کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍داش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ - ای‍ران‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ل‍وغ‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
داروه‍ا
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۸ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
ای‍م‍ن‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸-
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
دان‍س‍م‍ور، دون‍ال‍د
دول‍ی‍ن‌، ت‍ام‍س‌
ب‍ه‍ره‌م‍ن‍د، اح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍لاح‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
م‍ات‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
گ‍ران‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
ص‍ب‍وراردوب‍ادی‌، اح‍م‍د
س‍گ‍ل‌، اروی‍ن‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ گ‍ی‍لان‌، ب‍ه‍داری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ - ژن‍و، ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ و م‍ج‍ل‍س‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍دارس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخواران براساس اصول فیزیولوژیکی
تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ت۶۱۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصور دانستنیهای مامایی برای استفاده ماماهای روستائی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  [تهران ] اداره کل بهداشت خانواده و مدارس   ،
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۵۸۴‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه فرهنگی از طلوع فجر انقلاب تا سوگ مهر
تهران معاونت امور دانشجویی ، فرهنگی ، حقوقی و مجلسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تنظیم خانواده برای مردم
فلاحیان ، معصومه ؛  انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با کاربرد بالینی
دولین ، تامس ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی ، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭د۷۹۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات بیوشیمیائی ، چگونگی حل مسائل ریاضی در بیوشیمی عمومی
سگل ، اروین ؛  باختران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی باختران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌س۶۱۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۶۶‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌گ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ و سلامتی نوجوانان
صبوراردوبادی ، احمد ؛  گیلان مرکز آموزش بهداشت گیلان ، بهداری منطقه ای گیلان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۵۰‬,‭‌ص۴۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی پزشکی هسته ای
ماتین ، فیلیپ ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۱۱۶‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی در باکتریولوژی تشخیصی
بهره مند، احمدرضا ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۸۵۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
رویت ، ایوان موریس ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه اولین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران
تهران شرکت سهامی داروپخش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۷/JI،۵۰۹‬,‭‌ب۴۷۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
دانسمور، دونالد ؛  سازمان بهداشت جهانی - ژنو، انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داروها و درمان بیماریهای انگلی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت کودکان جهان در سال ۱۹۸۵
گرانت ، جیمز ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت ؛ صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۲۰‬,‭‌گ۲۷۶و‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای از عملکرد سیزده ساله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭و۵۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات صاحبنظران درباره اخلاق پزشکی
تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵۰‬,‭‌م۲۸۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رهنمود( متن کامل فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بانوان پزشک بمناسبت روز زن ۱۳۷۰)
[تهران ] معاونت امور فرهنگی حقوقی مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :راهنمای تدابیر بالینی در بالغین آلوده به ( VIH با روش الگوریتم )
سازمان بهداشت جهانی ؛  تبریز سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9