کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
م‍ف‍ت‍ح‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-۱۳۰۷ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍رآن‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
رج‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ش‍ه‍ی‍دان‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۰-۱۳۰۷ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ب‍اه‍ن‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ورف‍رزی‍ب‌ م‍ولائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
پ‍اک‌ ن‍ژاد، رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر پ‍اک‌ ن‍ژاد؛ ی‍اس‍ر
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قرآن را صحیح بخوانیم ، آموزش تجوید قرآن
پورفرزیب مولائی ، ابراهیم ؛  تهران واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شهید دکتر باهنر الگوی مقاومت
واحد فرهنگی بنیاد شهید ؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهید رجائی اسوه ء صبر و استقامت
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرازهائی از زندگی شهید دکتر مفتح
انجمن اسلامی دبیرستان حامد ؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راست قامتان جاودانه تاریخ اسلام
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طبیبان انسانیت :بمناسبت برگزاری کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران مهرماه ۱۳۷۱
تهران مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طبیبان انسانیت :به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران مهرماه ۱۳۷۱)
تهران مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۳۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر
پاک نژاد، رضا ؛  یزد؛ تهران بنیاد فرهنگی شهید دکتر پاک نژاد؛ یاسر   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حماسه پاوه
کرمانشاه بنیاد شهید   ،
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۸۱۲ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک