کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ داروی‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ن‍د آوردن‌ خ‍ون‌
 
پدیدآور:
ک‍ول‍د، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رض‍وان‌، ح‍وری‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ون‍د م‍ه‍ر؛ ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی :با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با سیستم هموستاز خون ، شامل :فیزیولوژی ، پاتولوژی و تشخیص
کولد، هانس یورگن ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۱۰‬,‭‌ک۸۵۱آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای انتخاب اهدا کننده خون و بافت در کشور بریتانیا
تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویروسها و انتقال خون ، روش های نوین کاهش خطر
رضوان ، حوری ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭ر۵۸۵و‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول صحیح تولید فرآورده های دارویی جهت مصارف انسانی و دامپزشکی
تهران پیوند مهر؛ بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک