کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - خ‍اطرات‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ن‍د آوردن‌ خ‍ون‌
ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍رت‍و ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
غ‍ف‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
ش‍ای‍گ‍ان‌، م‍ژگ‍ان‌
زه‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
راد، م‍ص‍طف‍ی‌
اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
رض‍وان‌، ح‍وری‌
ک‍ول‍د، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌
م‍ارل‍و، داروث‍ی‌
ای‍زدی‌، م‍ج‍ی‍د
وان‍گ‌، دان‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍اگ‍ل‌ ه‍اوت‌، ج‍ان‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ت‍ح‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ب‍ش‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ن‍ش‍ر وت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌، ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی وضعیت سلامت
تهران نشر وتبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۴۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اهدای خون اوج ایثار :مجموعه خاطرات کارکنان سازمان انتقال خون ایران در دوران ۸ سال دفاع مقدس
زهرتی ، محمود ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با سیستم هموستاز خون ، شامل :فیزیولوژی ، پاتولوژی و تشخیص
کولد، هانس یورگن ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۱۰‬,‭‌ک۸۵۱آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای انتخاب اهدا کننده خون و بافت در کشور بریتانیا
تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویروسها و انتقال خون ، روش های نوین کاهش خطر
رضوان ، حوری ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭ر۵۸۵و‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری
اسدی نوقابی ، احمد علی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۱۱ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
ایران .سازمان انتقال خون ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۹۶۵ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
نصیری ، محمود ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تعدیل ایمنی مرتبط با انتقال خون =)MIRT(noitaludomonummi detaler noisufsnarT
شایگان ، مژگان ؛  تهران تحفه ؛ بشری با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌ش۳۴۳‌ت‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت خدمات پرستاری
حسینی ، میرمحمد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پرستاری کودکان :مارلو - ونگ
مارلو، داروثی ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌م۱۳۳‌چ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران
حسینی ، میر محمد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی - برونر۲۰۰۴[ دو هزار و چهار :]ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران
حسین زاده ، احمد ؛  تهران تحفه ، نشرو تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۵۶۵‌ن‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ونگ ، درسنامه پرستاری کودکان
وانگ ، دانا ؛  تهران نشر بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭و۳۳۳د‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه فیزیک رادیولوژی
ایزدی ، مجید ؛  تهران نشر تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستار بیهوشی
ناگل هاوت ، جان ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ن۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت ، توسعه و بهداشت باروری
تهران بشری ؛ با همکاری تحفه   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های پرستاری :بر اساس سر فصل شورای عالی برنامه ریزی
راد، مصطفی ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭ر۱۴۸‌ف‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری فوریت ها و حوادث غیرمترقبه ( با تاکید بر تریاژ)
غفاری ، فاطمه ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌غ۴۴‌پ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3