کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍رای‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ن‍واک‌، ادم‍ون‍د
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ک‍ی‍ا، ع‍ب‍اس‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
چ‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ب‍رای‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍رای‌ ف‍ردا
ب‍رای‌ ف‍ردا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۵۸[ >پنجاه وهشت ]مبحث انتخابی از هاریسون ۹۸ : قلب و عروق - گوارش - ریه - خون و انکولوژی - روماتولوژی - غدد - کلیه - عفونی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران برای فردا؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سری آزمونهای پرانترنی و دستیاری
عظیمی کیا، عباس ؛  تهران انتشارات برای فردا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ع۷۲۵‌س‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام تا حل مسئله :راهنمای عملی برای دستیابی به حل مسئله
چانگ ، ریچارد ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درس آزمون
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جراحی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ج‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چشم گوش و حلق و بینی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌چ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس آزمون :روانپزشکی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی [ OHW دبلیو .اچ .او ]آمار حیاتی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران
تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
غدد و متابولیسم مسمومیت و طب سالمندان ( هاریسون ۲۰۰۱ و سسیل ۲۰۰۱)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌غ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتوپدی و شکستگی ( آدامز۲۰۰۱[ ) دوهزارویک ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق بیماریهای ریه ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ق‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گوارش و کبد خون و انکولوژی ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزارویک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های زنان نواک ۲۰۰۲[ دوهزار و دو]
نواک ، ادموند ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۶۷۴‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جراحی ( شوارتز۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ج‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی و بیماریهای استخوان ، کلیه ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی ( آرمسترانگ و تاوراس )
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ با همکاری موسسه فرهنگی احمدی ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عفونی ( هاریسون و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ با همکاری موسسه فرهنگی احمدی ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطفال
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی ( آکسفورد۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9