کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اک‍ت‍ری‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ ه‍وازی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ اف‍زاره‍ای‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍ج‍اری‌ ادرار -ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ر، رون‍ال‍د
ب‍ه‍ره‌م‍ن‍د، اح‍م‍درض‍ا
م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ب‍ی‍ات‌، پ‍روی‍ن‌
ن‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
خ‍ادم‍ی‌، آرش‌
ت‍اج‌ب‍خ‍ش‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ل‍ی‌، ج‍ی‌ .داگ‍لاس‌
ه‍اوک‍ی‌، پ‍ی‌ .م‌.
زی‍ن‍س‍ر
ک‍ون‍م‍ن‌، ال‍م‍ر
س‍ت‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ن‍وروزی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ت‍ری‍گ‍ان‌
ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
واک‍ر، اس‍ت‍وارت‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‌. رف‍ی‍ع‍ی‌؛ ع‌. رف‍ی‍ع‌ زاده‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‌. ک‌. رح‍ی‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زاه‍دان‌؛ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
و. م‍ج‍ی‍دی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ی‌. ن‍ج‍ف‍ی‌ک‍ی‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍س‍ی‍ج‌ اس‍ات‍ی‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی ، باکتریولوژی
موری ، پاتریک ؛  کرمانشاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ؛ طاق بستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۸۳۲‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی در باکتریولوژی تشخیصی
بهره مند، احمدرضا ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۸۵۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی
ناظم ، محمد ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۱۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی زینسر( باکتری شناسی پزشکی )
زینسر ؛  م . ک . رحیمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ز۹۴‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی ( با اطلس رنگی )
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ب۲۴۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی باکتریولوژی پزشکی
تریگان ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ت۵۵۴ر‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی عمومی و آنتی بیوتیک ها
بیات ، پروین ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ب۸۹۵‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی پزشکی
نوروزی ، جمیله ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۷۵۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی و ایمنی برای پرستاران
هر، رونالد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭.‍ه۴۷۳‌ب‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک باکتریها
تاج بخش ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱‬,‭‌ت۱۵۲ژ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تشخیص و تفسیر باکتری شناسی بالینی
هاوکی ، پی .م . ؛  انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭.‍ه۳۸۹ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عفونت های بیهوازی
علیقلی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت دریکصد و پنجاه خانم حامله درکرمانشاه
خادمی ، آرش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی :باکتریولوژی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیزم بیماری های میکروبی
ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت آموزشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۳۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اطلس میکروبیولوژی پزشکی با راهنمای تشخیصی باکتریها( تعیین هویت باکتریها)
کونمن ، المر ؛  تبریز ی . نجفی کیا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۷‬,‭‌ک۸۵۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر باکتری شناسی پزشکی
واکر، استوارت ؛  [اهواز] ش . رفیعی ؛ ع . رفیع زاده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰‬,‭و۲۳۳‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر عوامل باکتریایی بیوتروریسم میکروبی و کاربران تاریخی آن ( آمریکا، شوروری ، عراق ، ژاپن و)...
ستاری ، مرتضی ؛  تهران بسیج اساتید   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۳۴۵‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چکیده باکتری شناسی پزشکی
اسلی ، جی .داگلاس ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ؛ به نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۵۲۹‌چ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول روش های آزمایشگاهی در باکتری شناسی پزشکی
تهران و. مجیدی تبریزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3