کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍خ‍وان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ده‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ل‍وم‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ح‍ج‍ازی‌، رض‍ا
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر، اح‍م‍د
پ‍وس‍ت‍ی‌، ای‍رج‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
ص‍ادق‌، ع‍ب‍اس‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اع‍ت‍ص‍ام‌ ی‍زدان‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ج‍ان‌ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
چ‍ه‍ر
ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ک‍ت‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفصل گیجگاهی فکی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] فتحی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ، استخوان شناسی
گری ، هنری ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی آزمایشگاهی و اطلس بافت شناسی رنگی
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی دهان و دندان
صادق ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۷۵آ‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه یا بافت شناسی پزشکی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
بلوم ، ویلیام ؛  مشهد فردوسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۶۷۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  [تهران ] دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌بآ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دندان انسان
اعتصام یزدانی ، سیروس ؛  تهران بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ؛ واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۹۴‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران کتب دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران کتب دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی مقایسه ای
پوستی ، ایرج ؛  تهران ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۸۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی برای دانشجویان دندانپزشکی - داروسازی - پیراپزشکی ، غیره
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی جامع ۱
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی دستگاه عصبی مرکزی
شاهین فر، احمد ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ش۳۲۴‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭ط۳۷۹‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
حجازی ، رضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ح۳۳۹آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭ط۳۷۹‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9