کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ام‍ای‍ی‌
ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ ق‍ل‍ب‌
آف‍ت‌ ک‍ش‌ه‍ا
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د،۱۳۰۴ - - ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ب‍ارداری‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
زخ‍م‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ک‌
درد
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
ب‍ودا،۴۸۳ ق‌ .م‌.
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
ب‍اب‍ی‍ر، ب‍رن‍ارد
پ‍ل‍ی‍ک‍و، س‍ی‍ل‍وی‍و
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌
رف‍ع‍ت‍ی‌ رح‍ی‍م‌زاده‌، م‍ه‍رداد
گ‍وارس‍ک‍ی‌، ج‍ووان‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د
ه‍س‍ه‌، ه‍رم‍ان‌
م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ات‍ک‍ه‌، وس‍ن‍ت‍ره‌
س‍اک‍الا، ال‍م‍ار
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍روی‍ن‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آوی‍ش‌؛ گ‍وه‍رزاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍ش‍رآوی‍ش‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
آوی‍ش‍ن‌؛ گ‍وه‍رزاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
درباره تقسیم کار اجتماعی
دورکم ، داوید امیل ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخوار با شیر مادر
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۳۴۸‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری در دوران بارداری
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گرترود
هسه ، هرمان ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داستان تولد بودا به روایت سغدی
جاتکه ، وسنتره ؛  بابل نشرآویشن   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زندانهای من
پلیکو، سیلویو ؛  بابل آویش ؛ گوهرزاد   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کوچک دن کامیلو
گوارسکی ، جووانی ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آفت کشها، راهنمای مصورکاربرد، اصول ایمنی و روشهای پیشگیری و کنترل مسمومیت
مقدم نیا، علی اکبر ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۴۰‬,‭‌م۷۲۳آ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در باره هنر و ادبیات ، گفت و شنودی با :احمد شاملو
شاملو، احمد ؛  بابل آویشن ؛ گوهرزاد   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات هشتمین همایش سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور :بیماریهای مفاصل و بافت همبند۶-۸ اردیبهشت ماه
بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۳۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مدیریت امور پژوهشی
بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۴۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران بابلسر ۱۴-۱۶ مهرماه ۱۳۷۷
بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۸۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۷۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی :گلبول قرمز و اختلالات مربوط به آن
بابیر، برنارد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۱۲۹‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دریچه ای قلب
جلالی ، فرزاد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های اسید پپتیک
بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[S .R .B><بی .آر .اس ]مامایی و زنان
ساکالا، المار ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌س۱۸۷‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی دندانپزشکی
مقدم نیا، علی اکبر ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۰‬,‭‌م۷۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل . مدیریت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ع۳۴۸ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درد =niaP
رفعتی رحیم زاده ، مهرداد ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭ر۶۴۳د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4