کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍م‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ح‍ف‍اری‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ای‍م‍ن‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍دری‌زاده‌، ب‍ی‍ژن‌
ه‍ر، رون‍ال‍د
روزن‍ت‍ال‌، ک‍ن‌ اس‌.
ص‍ادق‍ی‌ ش‍ج‍اع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ک‍روزه‌، ک‍ون‍و
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
دان‍س‍م‍ور، دون‍ال‍د
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، رض‍ا
پ‍ت‍روف‌، رم‌ وی‍ک‍ت‍ورووی‍چ‌
ف‍ره‍ادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
دان‍ی‍ل‍ز، وی‍ک‍ت‍ور
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
وک‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ - ژن‍و، ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ری‍ه‌ "دارو و درم‍ان‌" از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ک‍ش‍وری‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ای‍دز، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
س‍پ‍ی‍ده‌
گ‍روه‌ آم‍وزش‌، وی‍رث‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ک‍وب‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌؛ ک‍ل‍م‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
روزنتال ، کن اس . ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای سیستم ایمنی و ایدز
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۹۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۲ - میکروبیولوژی و ایمونولوژی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و راه اندازی دستگاههای حفاری
وکیلی نیا، محمد ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و عفونت [ VIH اچ .آی .وی ].
سازمان بهداشت جهانی ؛  [لرستان ] دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه ایمنی و روماتیسمی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم بالینی پزشکی ( پرسش و پاسخ )۱ - بیماریهای تنفسی - بیماریهای سیستم ایمنی و مفاصل
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی و بیماریهای خود ایمنی ، گزارش سمپوزیوم
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
دانسمور، دونالد ؛  سازمان بهداشت جهانی - ژنو، انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واکنش های ایمنی ، سندرم نارسایی ایمنی اکتسابی )SDIA( و کاپوسی سارکوما
قاسمی ، مسعود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ق۱۹۹و‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :راهنمای تدابیر بالینی در بالغین آلوده به ( VIH با روش الگوریتم )
سازمان بهداشت جهانی ؛  تبریز سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عفونت ( VIH ایدز)
یعقوبی ، رضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ی۵۹‌ع‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، آخرین بررسی های انجام شده در مورد بیماری ایدز تا سال ۱۹۹۰
فرهادیان ، حسین ؛  تهران کوبه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ف۶۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
صادقی شجاع ، حسین ؛  [تهران ] نشریه "دارو و درمان " از انتشارات حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ص۲۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماری مهلک ایدز
کروزه ، کونو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ک۴۸۳‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سندرم نقص ایمنی اکتسابی " ایدز"
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران ؛ کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌س۷۷۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، چگونگی تشخیص ، راههای سرایت ، روشهای پیشگیری و سایر اطلاعات مفید در باره این بیماری
دانیلز، ویکتور ؛  [تبریز] نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی ایدز
صدری زاده ، بیژن ؛  [تهران ] از انتشارات کمیته کشوری مبارزه با ایدز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ص۵۲۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی و ایمنی برای پرستاران
هر، رونالد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭.‍ه۴۷۳‌ب‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بدن ما چگونه از خود دفاع می کند( مصونیت شناسی جدید)
پتروف ، رم ویکتوروویچ ؛  تهران سپیده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۲۸۷‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9