کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍س‍ت‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
س‍رطان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - درم‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
اورول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍دی‌، ن‍وی‍د
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ی‍ح‍ی‍وی‌، ش‍ه‍ری‍ار
ن‍ام‍دارپ‍ور، ف‍رح‍ن‍از
ای‍زدی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌؛ ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‌
ت‍دب‍ی‍ر؛ واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ رای‍ان‌ طب‌
چ‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های کودکان
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در اورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در نورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در فارماکولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در ارتوپدی و شکستگیها
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در گوش و حلق و بینی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماریهای داخلی ( روماتولوژی )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماریهای رایج عفونی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران تدبیر؛ واحد علمی رایان طب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( ریه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماریهای پوست چکیده کتاب درماتولوژی بالینی ( هبیف )به همراه بخش هایی از کتاب بیماری های پوست اندروز رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۱۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پستان از دیدگاه روانشناسی و روانپزشکی
ایزدی ، سیروس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌پ‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های چشم
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در روانپزشکی
یحیوی ، شهریار ؛  پروانه دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در جراحی
ایزدی ، مهدی ؛  [تهران ] پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( گوارش )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( قلب )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر بیماری های داخلی ( کلیه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در رادیولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در پاتولوژی
احدی ، نوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۲۶۲‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان موارد منفی کاذب تست های پاپ اسمیر انجام شده در زنان بالای ۲۵ سال در چهار آزمایشگاه پاتولوژی شهر کرمانشاه در سال ۷۸
نامدارپور، فرحناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۹۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4