کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍زدی‌، ب‍اب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ رش‍د و ن‍م‍و اس‍ت‍خ‍وان‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ گ‍ردن‌ رح‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍خ‍م‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ده‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ارک‍وئ‍ی‍دوز
س‍ل‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍س‍ت‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ث‍ان‍ه‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ س‍ازگ‍اری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ اص‍ل‍ی‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ - رده‌ ب‍ن‍دی‌
آپ‍ان‍دی‍س‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌
م‍رگ‌ وم‍ی‍ر
پ‍ول‍ی‍پ‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا
ت‍وم‍ورگ‍ل‍وم‍وس‌ ج‍وگ‍ولار -آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ئ‍وک‍روم‍وس‍ی‍ت‍وم‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ازون‍د، ن‍ادر
اق‍ت‍دار، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رن‍ج‍ب‍ر، آن‍ی‍ت‍ا
آق‍ام‍ج‍ی‍دی‌، ژی‍ان‌
گ‍ودرزی‌ م‍ن‍ف‍رد، ف‍رزان‍ه‌
ای‍زدی‌، ب‍اب‍ک‌
گ‍رام‍ی‌ زاده‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ا
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، اح‍م‍د
رون‍دی‌، س‍اس‍ان‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ن‍اه‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
اوراض‍ی‌ ش‍ی‍خ‍ی‌، رض‍ا
رح‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ص‍وف‍ی‍ون‍د، پ‍روی‍ز
ک‍ی‍وان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
س‍ال‌ اف‍زون‌، ب‍روم‍ن‍د
س‍ه‍راب‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ه‌
ام‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کمپلکس اصلی سازگاری بافتی وبیماریهای خودایمنی
ایزدی ، بابک ؛  علوم پزشکی شیراز پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
استئوپتروز و معرفی یک بیمار از بیمارستان رازی کرمانشاه
کیوانی ، مجید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۹۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ضایعات نئوپلاستیک تخمدانها و بررسی آماری آنها در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های پاتولوژی وابسته به دانشگاه درشهرکرمانشاه سال ۱۳۷۲
رنجبر، آنیتا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۹۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بالینی و اپیدمیولوژیک سرطان مثانه برپایه تشخیص پاتولوژیک دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان چهارمین شهید محراب طی سالهای ۱۳۷۱-۷۲
محسنی ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۹۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش انواع پولیپهای دستگاه گوارش در نمونه های ارسالی به آزمایشگاههای پاتولوژی شهر کرمانشاه (۱۳۷۰-۱۳۷۳)
یراقی ، حسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۵۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاتولوژی و اپیدمیولوژی سرطان پستان در شهر کرمانشاه درسال ۱۳۷۲
گرامی زاده نائینی ، گیتا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مروری بر آسپیراسیون سوزنی تیروئید و گزارش موارد انجام شده در آزمایشگاههای پاتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رضایی ، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۰۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی نسبی انواع ضایعات هیستوپاتولوژی معده در نمونه های گاسترکتومی ارسالی به آزمایشگاه کلینیک ویژه در طی سالهای ۷۲ و ۷۳ در کرمانشاه
اوراضی شیخی ، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماران مبتلا به سل ارزنی بستری دربیمارستان سینا از ۱۳۶۷ تا۱۳۷۴
گودرزی منفرد، فرزانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آسیب شناختی موارد نفرکتومی ارجاعی به آزمایشگاه های پاتولوژی شهر کرمانشاه در طی سال های ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۵
پناهی ، شهریار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی نسبی سرطان پروستات درآزمایشگاه های پاتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ازابتدای سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۵
مستوفی ، احمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۸۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد گلوموس تومور گوش میانی
سهرابی ، ذبیح اله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۰۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
معرفی یک مورد پاراگانگلیوم مثانه
آقامجیدی ، ژیان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران نفروز و نفریت بیوپسی کلیه شده طی سال های ۷۰-۷۵ در بیمارستان رازی کرمانشاه
صوفیوند، پرویز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد سارکوئیدوزیس با تظاهر دیابت بی مزه مرکزی
روندی ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع یرسینیا انتروکولیتیکا در ۵۰مورد آپاندیسیت حاد در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
اقتدار، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۵۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان دقت روش perp hcuoT در تشخیص کانسر پستان درحین عمل
بازوند، نادر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل موارد عدم کفایت پاپ اسمیر در بین یک هزار نمونه ارجاعی به آزمایشگاه کلینیک ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رحیمی ، سیامک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی م .آ.د .وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
امیری ، حسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع علل مرگ و میر در شهر کرمانشاه براساس آمار موجود در باغ فردوس در سال ۱۳۷۶
سال افزون ، برومند ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6