کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‍ف‍ر، خ‍س‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍ن‍ی‌
ل‍وزه‌ ب‍رداری‌
ت‍س‍ت‌ ورزش‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، رون‍اک‌
ف‍رش‍چ‍ی‍ان‌، ف‍ی‍روزه‌
ای‍ران‍ف‍ر، خ‍س‍رو
م‍ی‍رم‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج آنژیوگرافی و تست ورزش
ایرانفر، خسرو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عارضه ی خونریزی پس از عمل بین دو تکنیک سوزاندن الکتریکی و بخیه کردن در بیماران جراحی لوزه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سال های ۸۱-۸۳
میرمعینی ، محمود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۵۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص شکستگی بینی و مقایسه آن با گرافی ساده
فرشچیان ، فیروزه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر دگزامتازون بر عوارض تانسیلکتومی در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی و امام رضا(ع )در سال ۸۸
احمدی ، روناک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک