کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ل‍ب‍ول‌ ق‍رم‍ز
خ‍ون‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ورم‍ن‌
م‍ول‍ی‍س‍ون‌، پ‍ی‌ .ال‌.
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ب‍ش‍ری‌
زه‍د؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی انتقال خون
ایران .سازمان انتقال خون ایران ؛  سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ن‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربرد مشتقات خون در پزشکی
ایران .سازمان انتقال خون ؛  سازمان انتقال خون ایران   ،
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرولژی گروههای خونی
بورمن ؛  سازمان ملی انتقال خون ایران   ،
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۲۰‬,‭‌ب۷۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقال خون و کاربرد بالینی آن
مولیسون ، پی .ال . ؛  [تهران ] [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌م۸۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
فصلنامه خون
تهران سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۷۴۳ف‌ ،۱۵ /،۶۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره و بازآموزی خون و بیماریهای مرتبط۵ ،۶، ۷مهر ماه ۱۳۷۳
۱۳۷۳
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۴۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای ملی انتقال خون ( :رهنمودهای مراکز انتقال خون در بریتانیا)
تهران بشری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱/FA،۳۵۶‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی گلبول قرمز
ایران .سازمان انتقال خون ؛  تهران زهد؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۵۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک