کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اول‍ت‍راس‍ون‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
اول‍ت‍راس‍ون‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍راص‍وت‌ ن‍گ‍اری‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ب‍اری‌ ب‌.
ب‍وش‍ون‍گ‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
چ‍ودل‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
ب‍رن‍ا، ص‍دی‍ق‍ه‌
ص‍اب‍ری‌ ان‍وار، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍گ‍ن‌، ج‍ان‌ پ‍ی‌.
وی‍لار، ا.
ع‍ل‍وی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ق‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
س‍م‍اط
رودگ‍ون‌؛ س‍ی‍ن‍اطب‌
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌
ن‍وآور
اش‍ارت‌
ن‍ور دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ح‍ک‍ی‍م‌؛ ه‍ی‍دج‍ی‌
م‍ج‍د دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی تشخیصی آرمسترانگ :همراه با پیش آزمون
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران پیک ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری
قمری ، محمدرضا ؛  تهران نشر چکامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ق۷۶۲‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی عملی مامایی و زنان
ویلار، ا. ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭و۹۲۷‌س‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسوند در مامایی ، چرا، چطور و کی
چودل ، پاتریشیا ؛ 
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌چ۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی تشخیصی
آرمسترانگ ، پیتر ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱ر‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده رادیولوژی تشخیصی آرمسترانگ ( ۱۹۹۸)
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ ۱۹۹۸ : همراه با سئوالات آزمونهای پرانترنی و دستیاری تا اسفند۱۳۷۹
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌ت‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پورسینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی تشخیصی فیزیک ، بیولوژی و دستگاهها
بوشونگ ، استیوارت ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۸‬,‭‌ب۷۷۷‌س‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد سونوگرافی بر بالین بیماران اورژانسی
علوی مقدم ، مصطفی ؛  تهران مجد دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ع۸۳۳‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اولتراسوند
صابری انوار، حسین ؛  تهران حکیم ؛ هیدجی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ص۱۲۹‌ف‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی تشخیصی کبد، مجاری صفراوی و پستان
مگن ، جان پی . ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌م۷۴۴‌س‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی تشخیصی گلدبرگ )UG ,IG ، برست )...
گلدبرگ ، باری ب . ؛  تهران رودگون ؛ سیناطب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌گ۵۴۷‌س‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی زنان و مامایی
برنا، صدیقه ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ب۴۷۶‌س‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک