کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اه‍واز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ک‍اه‍ش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ح‍س‍ی‌ - ع‍ص‍ب‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
س‍رطان‌ه‍ا - دارو درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آب‌ رس‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ آم‍ی‍زش‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ غ‍ذائ‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ارض‍ی‌، اردش‍ی‍ر
س‍ل‍طان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د
زاه‍دی‌ اص‍ل‌، ص‍ال‍ح‌
ح‍ی‍دری‌ن‍ی‍ا، اح‍م‍د
دف‍اع‍ی‌، ه‍اش‍م‌
ت‍ی‍ن‌، ن‍ی‍ک‍ول‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د
ع‍ص‍اره‌، ف‍ری‍ده‌
م‍وه‍رم‍ن‌، دی‍وی‍د ای‌
زن‍دی‍ان‌، خ‍دام‍راد
ش‍ی‍رازی‍ان‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز- م‍رک‍زان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌
م‌. م‌. آل‌م‍ح‍م‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌. ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیولوژی گوارش در انسان
زاهدی اصل ، صالح ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۲‬,‭ز۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی و عوارض داروهای ضد سرطان برای دستیاران - کارورزان - دانشجویان پزشکی - دانشجویان پرستاری
اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۶۹‬,‭‌ک۱۳۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره بهداشت و هشت سال جنگ
اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فساد و مسمومیتهای میکروبی مواد غذائی
حیدری نیا، احمد ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز- مرکزانتشارات وچاپ دانشگاه شهیدچمران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۶۸‬,‭‌ح۹۶۷‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی حرکتی ورزش و هنر
دفاعی ، هاشم ؛  اهواز ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭د۵۸۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مقاربتی ، سیفیلیس ، سوزاک ، بیماری رایتر، تریکومونیاز،...
تین ، نیکول ؛  [اهواز] م . م . آل محمد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۹۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی فرآورده های بانک خون برای دستیاران و کارورزان دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی ...
زندیان ، خدامراد ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭ز۶۳‌ک‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای کلیه ، دستگاه و مجاری تناسلی ادراری
شیرازیان ، فرزاد ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ها و پاسخ های تشریحی ، آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی
جهانگیر، محمد ؛  اهواز انتشارات موسسه فرهنگی آیات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ج۹۵۲‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نوروفارماکولوژی بیماری کره هانتینگتون ( اتیولوژی ، تشخیص و درمان )
ارضی ، اردشیر ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۹۰‬,‭‌ف‍لا۴۱۷‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سومین کنگره داروسازی و علوم داروئی ایران ۱۲-۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹
اهواز دانشگاه علوم پزشکی ، با همکاری بخش علمی شرکت پخش فردوس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۷۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات پنجمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ۱-۳ بهمن ماه ۱۳۸۱ اهواز
اهواز کمال الملک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات ۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
اهواز کمال الملک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲ ،ش‌ ۶۸۱ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات ۱۳۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
اهواز کمال الملک   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲ ،ش‌ ۶۸۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب و عروق
موهرمن ، دیوید ای ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۲‬,‭‌م۸۵۴‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
وجوه اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی آموزشی
[اهواز] انتشارات دانشگاه جندی شاپور، دانشکده علوم تربیتی   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی رادیولوژیک بیماریهای قفسه صدری
سلطانی شیرازی ، احمد ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۹۷۵‬,‭‌س۶۵۵‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جمع آوری و زهکشی آبهای سطحی در جوامع کم در آمد
سازمان بهداشت جهانی ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۶۷۵‬,‭‌س۱۵۸‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاهش شنوایی حسی - عصبی در کودکان و سندروم های همراه با این عارضه
احمدزاده ، علی ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۱‬,‭‌ف‍لا۲۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کتابهای کتابداری
عصاره ، فریده ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران . کتابخانه مرکزی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4