کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
آل‍وده‌س‍ازه‍ای‌ ه‍وا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، زی‍ب‍ا
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ذاک‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ک‍وه‍ن‌، ب‍ارب‍ارا ج‍ن‍س‍ن‌
پ‍ول‍ی‍ت‌، دن‍ی‍س‌
دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍راه‍ام‌
دی‍وی‍دس‍ون‌، ای‍زری‍ی‍ل‌
ح‍اک‍م‍ی‌ والا، م‍ژده‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شکستگیها و ارتوپدی ( آدامز۲۰۰۱-۹۹[ ) نودونه - دوهزارویک ]
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ش‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روشهای آزمایشگاهی :آزمایشگاه بالینی و بیوشیمی بالینی
دیویدسون ، ایزرییل ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴‬,‭د۹۹۲‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی دنفورث ۱۹۹۹
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش های [ U.C.C -.U.C.I آی .سی .یو -سی .سی .یو ]و دیالیز
ذاکری مقدم ، معصومه ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭ذ۱۹‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<۴۰۰[>چهارصد ]سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش کارورزی اسفند ۸۱ همراه با پاسخ تشریحی
رجبی ، محمد باقر ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭ر۳۷۲‌چ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت محیط
امیربیگی ، حسن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰‬,‭‌ف‍لا۸۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل نلسون ۲۰۰۴ و برنامه واکسیناسیون کشوری
نلسون ، والدوامرسون ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ک‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع پرستاری
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع میکروبیولوژی
حاکمی والا، مژده ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ح۲۲۴د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت هوا و روشهای مبارزه با آلاینده ها
امیربیگی ، حسن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۵۴‬,‭‌ف‍لا۸۱۸‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۴[ دوهزار و چهار]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه و بهداشت آب
امیربیگی ، حسن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی آکسفورد ۱۹۹۹[ هزار و نهصد و نود و نه ]
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷رر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول تحقیق پرستاری :روشها، ارزیابی و کاربرد
پولیت ، دنیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌پ۸۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی
تقی زاده ، زیبا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ت۶۵۸د‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی عمومی مورای
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ( 4002 ygolonimret lacideM مدیکال ترمینولوژی دو هزار و چهار )انگلیسی - فارسی
کوهن ، باربارا جنسن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ک۸۶۵ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲/،۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9