کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زای‍م‍ان‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ر ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ه‍ن‍ر
آن‍ف‍ل‍وآن‍زا
زب‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ م‍اورای‌ ب‍ن‍ف‍ش‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ ده‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍ار
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - ای‍ران‌
روده‌ه‍ا - م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ب‍ل‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍وزه‌ س‍لام‍ت‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ش‍ی‍رزادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
واع‍ظی‌، ف‍روغ‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ارب‌ وان‍گ‌، ج‍ون‍ت‍را
ن‍وی‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ون‍ی‍ت‍ا
وی‍گ‍وت‍س‍ک‍ی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ س‍م‍ی‍ون‍ووی‍چ‌
اش‍م‍ی‍ت‌، ری‍چ‍ارد
وج‍دان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اه‍د و ای‍ث‍ارگ‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌؛ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فلوراید و بهداشت دهان
سازمان بهداشت جهانی ؛  ارومیه موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ؛ اندیشمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۱۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انذیشه و زبان
ویگوتسکی ، لی یف سمیونوویچ ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی و تعیین اولویت ها :درس هایی از گذشته
شورای پژوهش حوزه سلامت برای توسعه ؛  [تهران ] اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ش۷۱۵‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش اجرایی استاندارد برای پژوهشگران بالینی
کارب وانگ ، جونترا ؛  [تهران ] اندیشمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ک۱۳۶ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اشعه ایکس برای تکنولوژیست های رادیولوژی
اشمیت ، ریچارد ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برای پیشگیری از زایمان طولانی ( برمبنای الگوی سازمان بهداشت جهانی )
بلبل حقیقی ، ناهید ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۳۰۰‬,‭‌ب۶۳۶ز‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر
شریعتی ، علی ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورتهای بهداشت ملی ( نگاهی گذرا به تجربیات دیگر کشورها)
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۶۴۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای کاربردی برای کمیته های اخلاق در بازنگری تحقیقات زیست پزشکی
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۷۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم روان پرستاری
نویدیان ، علی ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۸۳۲‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در پزشکی
وجدانی ، ریحانه ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۴۰۰‬,‭و۴۲۶‌پ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرتوتابی فرابنفش و کاربرد آن در گندزدایی و تصفیه آب و فاضلاب
واعظی ، فروغ ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار با اطمینان
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۶‬,‭آ۷۸۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی مبنا
بونیتا ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ب۷۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روز شمار پاندمی آنفلوانزا در سال ۱۳۸۸
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۱۵‬,‭ر۸۱۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیص و درمان بروسلوزیس ( تب مالت )
شیرزادی ، محمدرضا ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۳۱۰‬,‭‌ش۹۵۹ر‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک