کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍ون‍ری‍زی‌ ب‍ع‍د از زای‍م‍ان‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
خ‍ون‍ری‍زی‌ - ج‍راح‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
خ‍ی‍رال‍ل‍ه‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
دی‍وی‍دس‍ون‌، ه‍ن‍ری‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ای‍رج‌
طب‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ف‍اک‍ر، م‍ح‍م‍د
م‍ول‍ی‍س‍ون‌، پ‍ی‌ .ال‌.
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رش‍ی‍د
رادم‍ن‌، س‍ال‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
ب‍ش‍ری‌
ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی انتقال خون
ایران .سازمان انتقال خون ایران ؛  سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ن‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات بازآموزی و سمینار مسائل انتقال خون
اصفهان واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر، نشر علوم پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸و‍خ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هموستاز، خونریزی های جراحی و ترانسفوزیون ، بر گرفته از اصول جراحی شوارتز
شوارتز، سیمور ای ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‍ه‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انتقال خون و کاربرد بالینی آن
مولیسون ، پی .ال . ؛  [تهران ] [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌م۸۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و اثر تزریق خون تازه در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه
ایمانی ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ درباره خون و انتقال خون
ایران .سازمان انتقال خون ؛  تهران سازمان انتقال خون ؛ با همکاری مرکز تکنولوژی آموزشی موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌پ‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، هنری دیویدسون ۱۹۹۶( ایمونوهماتولوژی و طب انتقال خون )
دیویدسون ، هنری ؛  تهران نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭د۹۹۲‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرولوژی هپاتیت B و C در اهداء کنندگان خون در کرمانشاه بین سال های ۷۳ الی ۷۶
فیروزآبادی ، ایرج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع VIH در میان کودکان تالاسمی که در مرکز آموزشی درمانی شهید فهیمده تحت ترانسفیوژن قرار دارند
محمدی ، فرشید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۷۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
ابوالقاسمی ، حسن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی علل تجویز فرآورده های خونی در نوزادان بستری شده در بیمارستان رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۸
موسوی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۹۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین در طب انتقال خون [enicidem noisufsnarT""ترنسفوژن مدیسین ]بانک خون
گرانسر، علی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه بانک خون و طب انتقال خون
رادمن ، سالی ؛  تهران دانشگاه شاهد؛ سازمان انتقال خون   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭ر۱۶۲د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک خونریزی های زودرس بعداز زایمان درمراجعین به زایشگاه های شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۰
خیراللهی ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای ملی انتقال خون ( :رهنمودهای مراکز انتقال خون در بریتانیا)
تهران بشری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱/FA،۳۵۶‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‌ه۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان بروز عوارض فوری وابسته به ایمنی ترانسفوزیون در بیماران بستری در بخش هماتولوژی و اونکولوژی بیمارستان طالقانی ازابتدای مرداد ۱۳۸۱ لغایت پایان دی ۱۳۸۱
فاکر، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی :با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3