کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍دای‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍رت‍غ‍ذی‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌
س‍ل‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
روش‍ه‍ای‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
اس‍لام‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ق‍رآن‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ون‌ ف‍وم‍ن‍ی‌
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍وداس‍ی‌ ش‍ی‍ه‍ی‌، س‍وزان‌
ش‍ری‍دان‌، چ‍ارل‍ز
پ‍ژواک‌، ن‍اه‍ی‍د ا.
روش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
وات‍س‍ون‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ه‍دای‍ت‌
زم‍زم‌ ه‍دای‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍دای‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ش‍ک‍ات‌ ه‍دای‍ت‌ ره‍روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مراقبت های فوری پزشکی و پرستاری
بوداسی شیهی ، سوزان ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ب۷۵۴ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهش در بهداشت بارآوری
سازمان بهداشت جهانی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌گ۳۸۴ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ، بیماریهای کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وازکتومی ، روشی مناسب برای پیشگیری از بارداری
روشنی ، علی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۸۰‬,‭ر۸۳۵و‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کشف الاسرار
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  هدایت   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تندرستی ، دگرگونی اساسی در مدل زیست پزشکی
شریدان ، چارلز ؛  رشت انتشارات هدایت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۴۳۵ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کوچه باغ حرف :رباعیات " شیون فومنی "
شیون فومنی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری سل و داروهای ضد سل از کتاب بیماریهای عفونی ttenneb dna salguod ,llednaM
هدایت   ،
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شب سراب
پژواک ، ناهید ا. ؛  رشت انتشارات هدایت   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
رسانه فارسی
 
 
دانشنامه قرآن کریم :مشکات
تهران موسسه مشکات هدایت رهروان   ،
شماره راهنما: ۲د /،۹ /، ۶۵،PB
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عاشورا شناسی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .نمایندگی ولی فقیه .پژوهشکده تحقیقات اسلامی ؛  قم زمزم هدایت   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک