کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا - رده‌ب‍ن‍دی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ - ای‍ران‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - آم‍ار - ج‍دول‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دان‍س‍م‍ور، دون‍ال‍د
دول‍ی‍ن‌، ت‍ام‍س‌
ب‍ه‍ره‌م‍ن‍د، اح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍لاح‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
م‍ات‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍وش‍ون‍گ‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
ب‍ی‍گ‍ل‌ه‍ول‌
س‍گ‍ل‌، اروی‍ن‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ - ژن‍و، ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخواران براساس اصول فیزیولوژیکی
تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ت۶۱۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تنظیم خانواده برای مردم
فلاحیان ، معصومه ؛  انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با کاربرد بالینی
دولین ، تامس ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی ، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭د۷۹۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات بیوشیمیائی ، چگونگی حل مسائل ریاضی در بیوشیمی عمومی
سگل ، اروین ؛  باختران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی باختران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌س۶۱۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۶۶‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌گ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی پزشکی هسته ای
ماتین ، فیلیپ ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۱۱۶‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی در باکتریولوژی تشخیصی
بهره مند، احمدرضا ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۸۵۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
رویت ، ایوان موریس ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
دانسمور، دونالد ؛  سازمان بهداشت جهانی - ژنو، انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تازه های طب داخلی
تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ت۲۲۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طبقه بندی بین المللی بیماریها
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
علوم رادیولوژی ، فیزیک ، بیولوژی و حفاظت
بوشونگ ، استیوارت ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۷۷‌ع‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی با ریرو اسپرم کش و نقش آن در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی تزریقی و نقش آنها در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ور‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در سیستم های بهداشتی ، شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای حل معضلات بهداشتی درمانی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اپیدمیولوژی
بیگل هول ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ب۹۶۲‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در سیستم های بهداشتی ، شیوه تهیه طرحهای تحقیقاتی برای حل معضلات بهداشتی درمانی
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم خانواده طبیعی ، راهنمای مراکز تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3