کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ارت‍وپ‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ول‍ی‍ان‌، ت‍ام‍س‌
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، ف‍ی‍ت‌
وی‍ل‍س‍ون‌، راب‍رت‌
م‍ک‍ان‍ل‌، ادوی‍ن‍ا
ک‍راگ‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد دی‌.
ری‍ل‍ی‌، ل‍ی‌ .اچ‌.
ون‍ت‍ور، ل‍وی‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
م‍طب‍وع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲ )از ویلسون ، ویلیامز، راهنمای شرکت در امتحانات رزیدنتی ، پره انترنی کارشناسی ارشد مامایی ، امتحانات فینال کارشناسی مامایی
ویلسون ، رابرت ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۴۲‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای داخلی جراحی NR-XELCN
مکانل ، ادوینا ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۷۳۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای گوارش از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد،SMEGMF ، پره تست فیزیولوژی ، مجموعه تستهای گوارش ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
"مجموعه تستهای روماتولوژی و ایمونولوژی بالینی "از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد I وII ،SMEGMF ، 1 pets ELMSU مجموعه تستهای ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
"مجموعه تستهای غدد داخلی "از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد SMEGMF پره تست فیزیولوژی مجموعه تستهای گوارش ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بالینی بیماریهای قلب و عروق
فیتس جرالد، فیت ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹۴۴‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۸۵۲[ >هشتصد و پنجاه و دو ]تست اطفال از نلسون
کراگمن ، ریچارد دی . ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ک۴۲۱‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بالینی ارتوپدی
ریلی ، لی .اچ . ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭ر۹۶۶‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای زنان و مامایی " فیزیولوژی حاملگی " "لایبر و زایمان طبیعی "
ونتور، لویس ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۷۶۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲)
جولیان ، تامس ؛  [تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌ج۸۷۳‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک