کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
زن‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ه‍وی‍ون‌، ه‍.
م‍ی‍ردام‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
ج‍لال‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ع‍ف‍ر ک‍رم‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
روس‍و، ژان‌ ژاک‌
ای‍زدی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سترونی و پلشت بری کمکهای نخستین پزشکی و ویتامین ها
میردامادی ، حسن ؛  [تهران ] انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌م۹۳۲‌س‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بحرانهای زندگی زن :بحثی پیرامون مسائل روانی و روانتنی مراحل بحرانی زندگی زن
ایزدی ، سیروس ؛  [تهران ] انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی
هاشمی ، ابراهیم ؛  تهران شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از کودکی تا پیری
منصور، محمود ؛  تهران شرکت سهامی چهر   ، ۲۵۳۶=[۱۳۵۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید ؛  تهران شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۵۵=۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۲۱۳ر‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
جلالی ، مهدی ؛  انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۴۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانی بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان
جعفر کرمانی ، ابراهیم ؛  تهران انتشارات شرکت سهامی چهر   ، [۱۳۵۷]=۲۵۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امیل یا آموزش و پرورش
روسو، ژان ژاک ؛  تهران انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت آموزشگاهها و دانش آموزان
هویون ، ه. ؛  تهران انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۹‬,‭-‍ه۸۹۹‌ب‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک