کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ آم‍ی‍زش‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
داروه‍ا
ن‍ی‍روه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - آم‍ار - ای‍ران‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌
اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - آم‍ار - ج‍دول‌ه‍ا
م‍الاری‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
دان‍س‍م‍ور، دون‍ال‍د
ف‍لاه‍ل‍ت‌، د
ن‍ورم‍ان‌، چ‍ارل‍ز
پ‍ی‍ل‍ه‌ رودی‌، س‍ی‍روس‌
ن‍ورم‍ان‍د،چ‍ال‍ز
اش‍اگ‌، آرن‍ه‌
ک‍وک‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
ازان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌؛ از ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ - ژن‍و، ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ژن‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ق‍ی‍ق‌؛ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و دف‍ت‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ق‍ی‍ق‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌؛ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دف‍ت‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
دانسمور، دونالد ؛  سازمان بهداشت جهانی - ژنو، انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داروها و درمان بیماریهای انگلی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :راهنمای تدابیر بالینی در بالغین آلوده به ( VIH با روش الگوریتم )
سازمان بهداشت جهانی ؛  تبریز سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان بالینی مالاریای حاد
سازمان بهداشت جهانی ؛  کرمان جهاد دانشگاهی استان کرمان ؛ از انتشارات سازمان بهداشت جهانی ، آسیای جنوب شرقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷۷۰‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [مشهد] انتشارات سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه ریزی خدمات بهداشتی بیمه اجتماعی
نورمان ، چارلز ؛  گیلان سازمان جهانی بهداشت ، دفتر بین المللی کار؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ،
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۱‬,‭‌ن۷۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقررات بهداشتی در مسافرتهای بین المللی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان ازانتشارات سازمان جهانی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آینده ای بهتر برای بهداشت مادر و کودک
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر آموزش بهداشت ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌س۱۵۸آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی با ریرو اسپرم کش و نقش آن در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی تزریقی و نقش آنها در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ور‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیگار یا سلامتی ، انتخاب با شماست
سازمان بهداشت جهانی ؛  انتشارات سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳۷‬,‭‌س۱۵۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های جراحی در درمانگاههای اورژانس
کوک ، جان ؛  [تهران ] آینده سازان ؛ سازمان بهداشت جهانی ژنو   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ک۸۳۹‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و مدیریت تغذیه جامعه نگر راهنمای ، کارکنان عرضه تغذیه جامعه نگر
اشاگ ، آرنه ؛  [تهران ] سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۵۴۳‌ب‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان
پیله رودی ، سیروس ؛  تهران انتشارات عقیق ؛ سازمان جهانی بهداشت ؛ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۹۰‬,‭‌پ۹۸۱‌ش‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خدمات ادغام یافته و روشی برای برآورد نیروی انسانی
پیله رودی ، سیروس ؛  تهران انتشارات عقیق ؛ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ؛ با همکاری دفتر سازمان جهانی بهداشت و یونیسف در جمهوری اسلامی ایران ، تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۷۶‬,‭‌پ۹۸۱‌خ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای برنامه ریزی خدمات بهداشتی بیمه اجتماعی
نورماند،چالز ؛  سازمان جهانی بهداشت و دفتر بین المللی کار   ،
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۲۰۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیگار یا تندرستی انتخاب با شماست
سازمان بهداشت جهانی   ،
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۵۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش کارکنان واجد شرایط در بهداشت و برنامه های توسعه
فلاهلت ، د ؛  تهران سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۲،ش‌ ۳۹۹،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اسکیزوفرنیا
تهران انستیتو روانپزشکی تهران ، مرکز همکاریهای مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۴۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2