کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ه‍ال‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
داروه‍ا - س‍وخ‍ت‌ و س‍از
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ال‍ه‌
ال‍ک‍ت‍روان‍س‍ف‍ال‍وگ‍راف‍ی‌ - ک‍ارب‍رد
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
اس‍م‍ال‌ وود، م‍ری‌
ه‍وگ‍و
ک‍اظم‍ی‌ ب‍ازارده‍ی‌، م‍ی‍راب‍وطال‍ب‌
ه‍وث‌، ادوارد
ص‍در ن‍ب‍وی‌، رض‍ا
ح‍س‍ن‌زاده‌ خ‍ی‍اط، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ راب‍طی‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ( ب‍ان‍وان‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی دارویی
هوگو ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۵۹‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیائی جنگی در ایران
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۳‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیوفارماسی و کینتیک داروها
حسن زاده خیاط، محمد ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ح۵۲۶‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تدابیر درمانی اسهال
سازمان بهداشت جهانی ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حوزه معاونت پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ؛ با همکاری شرکت تعاونی رابطین بهداشت ( بانوان )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۲‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نگارش و نشر مقالات علوم پزشکی ؛ چگونه یک مقاله پزشکی را بنویسیم و آن را منتشر کنیم
هوث ، ادوارد ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۳۴۵‬,‭.‍ه۷۷۶‌ش‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکتروآنسفالوگرافی بالینی با ۳۸۱ تصویر
صدر نبوی ، رضا ؛  مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۵۰‬,‭‌ص۵۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دیابت
اسمال وود، مری ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۵آ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و کارکنان حرف پزشکی ( نحوه پیشگیری قبل و بعد از تماس با خون و ترشحات آلوده به ویروس هپاتیت و ایدز)
حیدری ، علی اکبر ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ح۹۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دفع بهداشتی و بازیابی مواد زاید جامد، بیوگاز، کودکمپست و...
کاظمی بازاردهی ، میرابوطالب ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۸۰‬,‭‌ک۲۳۳د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره سراسری سل ایران ۱۶-۱۸ مهرماه ۱۳۶۹ بیمارستان امام رضا(ع )
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره سراسری طب و تصویر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵-۲۰ آبان ماه ۱۳۶۹
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۱ ،ق‌ ۱ ،ش‌ ۲۵ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۷-۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۸
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۱ ،ق‌ ۱ ،ش‌ ۲۶ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های بالینی در تشخیص بیماریها
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۹۰‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنگره سراسری طب و تصویر در ایران برنامه مقدماتی ۲۰ الی ۲۵ آبان ماه ۱۳۶۹ مشهد
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۳۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمینار سراسری دانشجویان داروسازی کشور۲۹مهر لغایت ۱ آبان ماه ۱۳۷۴
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۲۰۹،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیایی جنگی در ایران ۲۳-۲۶ خرداد۱۳۶۷
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۴۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده نامه مقالات اولین سمینار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران ۱۶-۱۷ اسفندماه ۱۳۶۷ : اولین سمینار کاربرد کامپیوتر در پزشکی در ایران
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۶۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنگره سراسری بیهوشی و احیاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۸-۲۰ مهر۱۳۶۸
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۷۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قطعنامه کنگره بیماریهای آمیزشی ۸-۱۰ خردادماه ۱۳۷۲
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۴۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات هفتمین سمینار سراسری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۲،ش‌ ۴۰۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4