کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ی‍م‍ز، ج‍ان‌
ص‍ب‍وراردوب‍ادی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌" ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - م‍ذه‍ب‍ی‌" دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه در کودکان
جیمز، جان ؛  تبریز انتشارات دانشگاه آذرآبادگان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ج۹۹۲‌ب‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :بلای قرن بیستم
صبوراردوبادی ؛  تبریز انتشارات " انجمن علمی - مذهبی " دانشگاه آذرآبادگان   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک