کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ی‍ان‍وس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اورول‍وژی‌
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - درم‍ان‌
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ن‍دی‌، ج‍ان‌ پ‍ی‍ت‍ر
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌
ل‍ودس‌، ن‍ی‍ازی‌
ب‍ورگ‍وی‍ان‌، ادوارد
م‍رن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ان‍درس‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آرن‍ول‍د داگ‍لاس‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیائی و گازهای جنگی ( عوارض و درمان آن )
فرهودی ، محمود ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌س‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سلسله گفتاری در زمینه اورولوژی
بلندی ، جان پیتر ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۶۵۸‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اندرسون " زنان و پستان "
اندرسون ، ویلیام آرنولد داگلاس ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۸۷۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حشره شناسی ( عمومی ، کاربردی ، فونستیک )
لودس ، نیازی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریها، استاتوره - استفراغ - اسهال
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیتوهورموفولوژی واژینال و کاربرد آن در بیماریهای زنان و مامایی
مرندی ، حسین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ،
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۶۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یک دوره کوتاه در شیمی آلی
بورگویان ، ادوارد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های هیستوپاتولوژی
مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۲۵‬,‭‌ت۶۷۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای آبها
ولایتی ، سعداله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک