کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌
ی‍وس‍ف‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا
س‍ای‍م‍ون‌، راج‍ر
گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
س‍م‍اط
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ؛ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آوا؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ی‍م‍رزاده‌ ، طب‍ی‍ب‌
ن‍ور دان‍ش‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
س‍ب‍ح‍ان‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
سایمون ، راجر ؛  تهران آوا؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۷۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
سایمون ، راجر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲۶۵‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :نرولوژی امینف ۱۹۹۹ و روانپزشکی کاپلان ۱۹۹۶
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینوف ۱۹۹۹
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف ۱۹۹۹ : مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
گرینبرگ ، دیوید ؛  تهران موسسه انتشاراتی فرهنگی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۴۲۶‌ن‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی ( خلاصه امینف ۲۰۰۲[ دوهزار و دو ]و فصل های منتخب هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزار و یک :)]چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳۱‌ن‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات نورولوژی بالینی امینوف ( کارنت اعصاب )۲۰۰۱[ دو هزار و یک ]
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ض‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینوف ۲۰۰۲[ دو هزار و دو]
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌نر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کامل نورولوژی امینف - هاریسون
یوسف ، سعیدرضا ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۸۳‌خ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف ۲۰۰۹[ دوهزارونه ]
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشارات تیمرزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی ( امینوف ۲۰۰۵ ) به انضمام اعصاب هاریسون ۲۰۰۸
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف ۲۰۰۵[ دوهزاروپنج ]
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشارات تیمرزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف ۲۰۱۵( دو هزارو پانزده )
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران کتاب ارجمند ؛ ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف ۲۰۱۸( دو هزارو هجده )
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک