کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ر رس‍ول‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ر رس‍ول‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آل‍ب‍رت‌
ت‍ی‍ت‍ز، ن‍ورب‍رت‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ؛ ح‍ی‍دری‌
ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
امیر رسولی ، هوشنگ ؛  [تهران ] جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۲۴‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات امتحانات بورد علوم آزمایشگاهی
کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۷۸۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
امیر رسولی ، هوشنگ ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۲۴‌ب‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی بالینی تیتز
تیتز، نوربرت ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ت۹۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی لنینجر
لنینگر، آلبرت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ل۶۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
امیر رسولی ، هوشنگ ؛  تهران جعفری ؛ حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۲۴‌ب‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک