کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ - روان‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍ک‍ل‌ آن‍ژ، ۱۵۶۴-۱۴۷۵ - داس‍ت‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زی‍ن‍ب‌ ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(س‌)،۶۲-۶ ق‌
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۵
ح‍ج‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
خ‍ط ف‍ارس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
زن‍ان‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌
درد - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‍س‍ون‌، آن‌ ول‍ب‍رت‌
ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
ک‍ت‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍روزه‌، ک‍ون‍و
ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
ی‍ل‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ان‌، ن‍ورم‍ن‌ ل‍س‍ل‍ی‌
ص‍ن‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
اس‍ت‍ون‌، اروی‍ن‍گ‌
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍وص‌
م‍ک‌ب‍رای‍د، س‍ی‍ری‍ل‌ م‍ی‍چ‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍دا واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍دا، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی
ادیب سلطانی ، میرشمس الدین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان شناسی " اصول سازگاری آدمی "
مان ، نورمن لسلی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در میکرب شناسی تشخیصی
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭و۵۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ( چکیده )
بنجامینی ، الی ؛  تهران شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۷۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و پاتوفیزیولوژی بدخیمیها
کیهانی ، عبدالحسین ؛  تهران ندا وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۹۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رنج و سرمستی ، داستان زندگی میکل آنژ
استون ، اروینگ ؛  [تهران ] امیرکبیر؛ فرانکلین   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار استاد منوچهری دامغانی
منوچهری ، احمد بن قوص ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی ( یکجلدی )
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زینب بانوی قهرمان کربلا
بنت الشاطی ، عایشه ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭.‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماری مهلک ایدز
کروزه ، کونو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ک۴۸۳‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات ( سفرنامه )
آل احمد، جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی
کتس ، مایکل ؛  تهران نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ک۱۲۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد
مک براید، سیریل میچل ؛  تهران ندا، وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌م۷۳۲‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگاه پاک زن و نگاههای آلوده به او؟
صبور اردوبادی ، احمد ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نوشته های پزشکی
یلدا، علیرضا ؛  تهران نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۷۱‌چ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و تربیت
صناعی ، محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترکه های درخت آلبالو
خلیلی ، اکبر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده ( متن کامل )
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭.‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری در جامعه و بیمارستان
برگسون ، آن ولبرت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۶۷ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9