کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ری‌، آل‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اث‍رات‌ ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ارم‍اک‍وژن‍ت‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
خ‍وش‍دل‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ام‍ری‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
ب‍رای‌ ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ح‍ی‍دری‌؛ وزی‍ن‌ م‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوژنتیک یا ژنتیک داروها
امری ، آلن ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشعشع و توارث انسانی
امری ، آلن ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۶۱۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌چ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک پزشکی امری -کانر -تامپسون به انضمام تمامی سوالات آزمونهای علوم پایه
خوشدل ، علیرضا ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌خ۸۶۴ژ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌چ‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷
امری ، آلن ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷
امری ، آلن ؛  تهران حیدری ؛ وزین مهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‌ب‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک پزشکی امری -کانر -تامپسون به انضمام آزمونهای علوم پایه وکارشناسی ارشد
خوشدل ، علیرضا ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌خ۸۶۴ژ‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک