کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ه‍ی‍پ‍رت‍روف‍ی‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ع‍زی‍زی‌، ب‍ه‍رام‌
م‍رادی‌ ف‍ر، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
الهی ، بهرام ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه :قفسه سینه ( توراکس )، ابدومن ( شکم )، لگن ( پلویس )
الهی ، بهرام ؛  تهران ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه ، قفسه سینه ( توراکس xarohT )، ابدومن ( شکم nemodbA )، لگن ( پلویس sivleP )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی ymotanA ، اندام فوقانی bmilreppU ، اندام تحتانی bmilrewoL ، مفاصل stnioJ
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه :قفسه سینه ( توراکس )، ابدومن ( شکم )، لگن ( پلویس )
الهی ، بهرام ؛  حسینی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
الهی ، بهرام ؛ 
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی ymotanA ، اندام فوقانی bmiL reppU ، اندام تحتانی bmiL rewoL ، مفاصل stnioJ
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
استنوزهیپرتروفیک پیلوروبررسی ۸۳ موردبیماری درمراکزجراحی اطفال بیمارستان امیرکبیر
مرادی فر، حمیدرضا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی اندام فوقانی ، اندام تحتانی
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
الهی ، بهرام ؛  تهرا ن جیحون   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی (به همراه مفاصل )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای پیامدهای تغذیه دهانی زودرس و تاخیری دراعمال جراحی آناستوموز روده ای در اطفال
عزیزی ، بهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک