کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ارت‍وپ‍دی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‌. اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران ب . اعلمی هرندی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتوزهای اندام تحتانی و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  ب . اعلمی هرندی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱ر‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  نشر فروغ اندیشه   ،
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ارتوپدی و شکستگیها
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ارتوپدی و شکستگیها
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ارتوپدی و شکستگیها
تهران اندیشه رفیع ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها
تهران اندیشه رفیع ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک