کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وک‍س‍وپ‍لاس‍م‍وز
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در - دارودرم‍ان‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در - درم‍ان‌
س‍ل‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
م‍واد م‍خ‍در -ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌
اورن‍گ‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ک‍اب‍ل‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
ک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد
لال‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ن‍وروزی‌، م‍س‍ع‍ود
ی‍ح‍ی‍ی‌زاده‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
آق‍اپ‍ورم‍ق‍دم‌، رض‍ا
م‍دن‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ظف‍ری‌، ف‍ارس‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ق‍رب‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ص‍ی‍اد، ب‍اب‍ک‌
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍ب‍وراردوب‍ادی‌
ص‍ب‍وراردوب‍ادی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
گ‍ی‍ل‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز]
ش‌. ف‍ت‍اح‌پ‍ور؛ س‌. ر. ش‍ی‍خ‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‌ آف‍ری‍ن‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
ان‍ت‍ش‍ارات‌" ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - م‍ذه‍ب‍ی‌" دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ه‍داری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره های اعتیاد
صالحی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در معتادان بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۷۷
مظفری ، فارس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( خو گرفتن )به تریاک و فراورده های آن و سیگار
آقاپورمقدم ، رضا ؛  گیل   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر :سلاح جهانخواران ، اعتیاد، شناسایی - علل - پیشگیری
صبوراردوبادی ، احمد ؛  آذربایجان شرقی انتشارات سازمان منطقه ای بهداری آذربایجان شرقی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :بلای قرن بیستم
صبوراردوبادی ؛  تبریز انتشارات " انجمن علمی - مذهبی " دانشگاه آذرآبادگان   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بدآموزی های استعمار
مدنی ، احمد ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۵۶=۲۵۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد و راههای درمان آن
[تبریز] [دانشگاه تبریز]   ، [۱۳۴۷]
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۹‬,‭‌ش۶۸۶‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک اعتیاد به مواد مخدر در بیماران افسردگی اساسی بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال های ۱۳۷۷ و۱۳۷۶
کرمی ، بهزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۸۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع عفونت ناشی از VIH در مبتلایان به بیماری سل تشخیص داده شده طی سال ۱۳۷۸ در استان کرمانشاه
صیاد، بابک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های جامعه شناختی معتادین بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه
کابلی ، پریسا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :بیماری فردی - فاجعه اجتماعی
لاله ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان اعتیاد
صالح پور، شهاب ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭‌ص۲۷۷ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی انگیزه ترک اعتیاد در معتادان به مواد مخدر بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه طی سال ۷۹
نوروزی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی پیشگیری و ترک اعتیاد به مواد مخدر الکل و سیگار
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه ش . فتاح پور؛ س . ر. شیخی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭‌ف۲۱۸ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسموز در بیماران VIH استان کرمانشاه طی سال ۱۳۷۹
رضایی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رهایی :آخرین روش عملی ترک اعتیاد
یحیی زاده ، اسمعیل ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده ، مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانش آفرین   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد
قربان حسینی ، علی اصغر ؛  تهران امیرکبیر   ، [۱۳۶۸]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره اعتیاد( شناسایی ، علل ، پیشگیری و روشهای درمانی آن )
اورنگ ، جمیله ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر، شناخت علل ، عوارض و درمان اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4