کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آرش‍ی‍و
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - خ‍دم‍ات‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ای‍ران‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌( ه‍ی‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌:۱۹۹۴ : ل‍ن‍دن‌)
آت‍رت‍ون‌، پ‍ول‍ی‍ن‌
اج‍لاس‌ س‍الان‍ه‌ ای‍ف‍لا( ش‍ص‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌:۱۹۹۷ : ک‍پ‍ن‍ه‍اگ‌)
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اج‍لاس‌ س‍الان‍ه‌ ای‍ف‍لا( ش‍ص‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌:۱۹۹۶ : پ‍ک‍ن‌)
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
زی‍ل‍ن‍س‍ک‍ی‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍م‍اد خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌دخ‍ت‌
ق‍ب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
ی‍ون‍س‍ک‍و
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
چ‍اپ‍ار
چ‍رت‍ک‍ه‌، ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ ؛ ن‍دارای‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌؛ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
عماد خراسانی ، نسرین دخت ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح ملی اطلاعات بهداشتی و زیست - پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
زیلنسکی ، کریستوفر ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۶( چین :۳۱-۲۵ اوت ۱۹۹۶)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و دومین :۱۹۹۶ : پکن ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایجاد و توسعه مراکز ارجاعی
یونسکو ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛ مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه اطلاع رسانی
قبادی ، علی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛ مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی
آترتون ، پولین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
null
 
 
خدمات اطلاع رسانی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۷( دانمارک :۳۱ اوت - ۵ سپتامبر۱۹۹۷)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و سومین :۱۹۹۷ : کپنهاگ ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای برآرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های نوین اطلاع رسانی :مقالاتی در باره کتابداری
تهران انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ، ۶-۸ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هیجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه ، جهاد سازندگی ؛ ندارایانه   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی نظام ها و فرایندها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی :انگلیسی - فارسی
هاشمی ، ابوالفضل ؛  تهران دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6