کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍ی‍ر م‍ادر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
م‍ف‍ص‍ل‍ه‍ا
ای‍زوت‍وپ‌ه‍ا - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - درم‍ان‌
زن‍ان‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ادی‍ب‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ی‍م‌، چ‍ارل‍ز
ص‍م‍ص‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز
ع‍ل‍ی‌پ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
ن‍ی‍ل‌
ک‍اپ‍ان‍ج‍ی‌، آی‌ .ا.
ق‍ف‍ق‍ازی‌، ت‍ق‍ی‌
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ص‍م‍ص‍ام‌ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
اش‍ت‍ال‌، اگ‍ون‌
اص‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
روث‌، گ‍وس‍ت‍ا
ه‍ن‍س‍ن‌، لارس‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ش‍ع‍ب‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
م‍ارال‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‌. ادی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ش‍ع‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ی‍ث‍م‌ ت‍م‍ار
گ‍ل‍ه‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ش‍ع‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‌؛ روزب‍ه‍ان‌
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ن‍و
م‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای آپاندیس به همراه " شایعترین های شوارتز"
رجبی ، محمدعلی ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۳۵‬,‭ر۳۷۲‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی مفاصل
کاپانجی ، آی .ا. ؛  اصفهان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۱۱۴‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی شیر مادر
هنسن ، لارس ؛  اصفهان گلها   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭.‍ه۷۴۱‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
نیل ؛  اصفهان مارال   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ن۹۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعادل اسید - باز و الکترولیت
روث ، گوستا ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی با همکاری انتشارات مانی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭ر۷۷۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات بازآموزی و سمینار مسائل انتقال خون
اصفهان واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و شناسائی مواد داروئی گیاهی به روش میکروسکپی و کراماتوگرافی
اشتال ، اگون ؛  اصفهان موسسه انتشارات مشعل اصفهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ف‍لا۵۴۵‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرآورده های بیولوژی
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۸۰۰‬,‭‌ص۸۴۳‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روشهای شناسائی و ارزیابی آنها
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ص۸۴۳‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درمان با گیاه ، مبانی نسخه پیچی گیاهی و مجموعه ای از نسخه های گیاهی ساده و مرکب
معطر، فریبرز ؛  اصفهان موسسه انتشارات مشعل اصفهان ؛ روزبهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌م۶۶۸د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دارو پزشکی سنتی ( مفردات پزشکی )، مواد موثر، خواص درمانی و موارد استعمال گیاهان و داروهای طبیعی
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان موسسه انتشارات مشعل اصفهان ؛ روزبهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ص۸۴۳د‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی سمی ( گیاهان عالی و قارچها )علائم مسمومیت و درمان آنها
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ص۸۴۳‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر آزمونهای میکروب شناسی پزشکی
کیم ، چارلز ؛  اصفهان امیر کبیر شعبه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ک۹۶۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرصت در غروب
اصفهان کانون علمی و تربیتی جهان اسلام   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری شایع در ایران و کاربرد مناسب آنتی بیوتیکها
قفقازی ، تقی ؛  [اصفهان ] واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۹‬,‭‌ق۷۱۹‌خ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
لیشمانیوز جلدی ( سالک )و روش های درمانی و پیشگیری آن
اصیلیان ، علی ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۷۹‌ل‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی عمومی
امامی ، حسین ؛  اصفهان انتشارات میثم تمار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۷آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان طبی بیماریها
[اصفهان ] ع . ادیب   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ت۵۸۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان طبی بیماریها
ادیب ، عباس ؛  [اصفهان ] دفتر علمی شرکت پخش نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۳۴۶‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی از رادیوفارماسی
علی پور، اسکندر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۴۲۰‬,‭‌ع۸۴۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9