کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اص‍ح‍اب‍ی‌، م‍ه‍رداد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍ح‍اب‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍لال‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
اش‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی سریع ، بررسی تشخیصهای افتراقی بیش از[ ۴۰۰=چهارصد ]عنوان motpmyS , ngiS شایع در کلیه رشته های پزشکی ( ویژه دانشجویان پزشکی ، انترنها و پزشکان عمومی )
اصحابی ، مهرداد ؛  تهران موسسه انتشاراتی سلاله نیکان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۵۶۷‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی سریع ، بررسی تشخیصهای افتراقی بیش از<۴۰۰=چهارصد >عنوان motpmyS ,ngiS شایع در کلیه رشته های پزشکی ( ویژه دانشجویان پزشکی ، انترنها و پزشکان عمومی )
اصحابی ، مهرداد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۵۶۷‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک