کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اش‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - درم‍ان‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - درم‍ان‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، ح‍م‍ی‍د
ک‍ی‍س‍ت‍ن‍ر، راب‍رت‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
وان‌، دان‍ی‍ل‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
دی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌ رون‍ال‍د ال‍س‍ن‌
ه‍ارپ‍ر
اق‍دس‍ی‌، م‍ه‍رداد
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
اش‍ارت‌؛ ح‌ طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور
اش‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان ( رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری )
دین ، مایکل رونالد السن ؛  تهران اشارت ؛ ح طهماسب پور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای قلب
اقدسی ، مهرداد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۷۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات چشم پزشکی
وان ، دانیل ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭و۶۶۲‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای زنان
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای کلیه
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان کیستنر
کیستنر، رابرت ویلیام ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۹۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه " هاریسون "
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ی‍ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای چشم
نوروزی ، حمید ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۷۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیت ها
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۵۹۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :گوارش ، غدد، کلیه ، اورولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :اطفال
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :جراحی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :زنان ، مامایی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵ز‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :عفونی ، اعصاب ، روان
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ع‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5