کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ پ‍ری‍ش‍ان‍ه‌ - درم‍ان‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ اع‍ص‍اب‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍ی‌، اع‍ظم‌
ری‍ت‍اش‍رای‍ب‍ر، ف‍ل‍ورا
پ‍ی‍روی‍س‍ی‌، ت‍ورج‌
م‍ح‍م‍دی‌، ن‍وش‍اد
ب‍ه‍رام‍ی‌، پ‍رس‍ت‍و
ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍س‍ع‍ودی‌، ن‍اه‍ی‍د
ال‍م‍اس‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
ش‍ری‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رزم‌ گ‍ی‍ری‌، آذی‍ن‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
آت‍رن‍س‌، دی‍ل‌ م‍ای‍ک‍ل‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، آرزو
ای‍ران‍ف‍ر، م‍ه‍رداد
م‍ن‍ص‍وری‌، ل‍طی‍ف‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ت‍س‍وان‍گ‌، م‍ی‍ن‍گ‌
م‍ی‍رت‍راب‍ی‌، س‍روش‌
ل‍وی‍ن‌، س‍م‍ی‍ون‌ زاخ‍ارووی‍چ‌
 
ناشر:
آدی‍ن‍ه‌؛ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
ن‍غ‍م‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اسکیزوفرنی
لوین ، سمیون زاخاروویچ ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ل۸۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسکیزوفرنی
تسوانگ ، مینگ ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ت۵۷۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسکیزوفرنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ک۱۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر علوم اعصاب و رفتار
آترنس ، دیل مایکل ؛  تهران آدینه ؛ علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۲‬,‭آ۱۷۷‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد و تاثیر درمانی T.C.E دراسکیزوفرنی و مقایسه اثرات مطلوب درمانی نسبت به داروهای آنتی سایکوتیک
شریفی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نوع و محتوی هذیان بیماران اسکیزوفرنیک بستری در مراکز آموزشی درمانی فارابی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای ۱۳۶۷-۱۳۷۲ پس ازمطالعه ۵۰ پرونده
شیخی ، اعظم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
پژوهشی بر علائم بالینی یکصد مورد بیماری اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان فارابی
مسعودی ، ناهید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سی بل
ریتاشرایبر، فلورا ؛  تهران نغمه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭ر۹۳۵‌س‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در سال ۱۳۷۶ در بیمارستان فارابی کرمانشاه
منصوری ، لطیف ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر اضافه شونده ها(کاربامازپین و لیتم )بر روی بیماران اسکیزوفرنی مزمن در بیمارستان فارابی در سال ۱۳۷۵
پیرویسی ، تورج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۹۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شخصیت قبل از بیماری اسکیزوفرنی در بیمارانی که با تشخیص اسکیزوفرنی از تاریخ ۷۶/۱۲/۱ الی ۷۷/۱۲/۱ در بیمارستان فارابی کرمانشاه بستری گردیده اند
میرترابی ، سروش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۵۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی عود اسکیزوفرنی در بیماران بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه در طی سال های ۷۵-۷۸
محمدی ، نوشاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین شیوع افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه طی سال های اول ۱۳۷۶ تا پایان ۱۳۷۸
الماسی ، شهریار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۰۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیزوفرنی
تسوانگ ، مینگ ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ت۵۷۶‌ش‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بهره هوشی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه با استفاده از آزمون هوش ریون طی سال های ۱۳۸۰-۸۱
ایرانفر، مهرداد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع edicimoH در بیماران اسکیزوفرنیک و DMB بستری شده در مرکز روانپزشکی بیمارستان فارابی
حسنی ، محبوبه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۳۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران اسکیزوفرنی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه طی سالهای ۸۱-۸۲
بهرامی ، پرستو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع چاقی در بیماران اسکیزوفرنیک مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال ۱۳۸۲
همتی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۳۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی محتوای رویا در مبتلایان به اسکیزوفرنی ، بستگان درجه اول اسکیزوفرنی ، بیماران روانی غیراسکیزوفرن و جامعه کنترول
قنبری ، آرزو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۴۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسکیزوفرنی
رزم گیری ، آذین ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭ر۴۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2