کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
غ‍ددش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ل‍وح‌ و ق‍ل‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍روژ
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍ی‍ق‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پاتوفیزیولوژی متابولیسم و تغذیه
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی بیماریهای کبدی
اسمیت ، لوید هالی ؛  تبریز نشر لوح و قلم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی کلیه
اسمیت ، لوید هالی ؛  [تهران ] انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای دستگاه تنفس
اسمیت ، لوید هالی ؛  تبریز شرکت کروژ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آندوکرینولوژی ، پاتوفیزیولوژی اسمیت و تایر۱۹۸۵
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی خون و ارگانهای خونساز
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک