کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍ژوه‍ش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ی‍ت‍را
اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌
پ‍ول‍ی‍ت‌، دن‍ی‍س‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ج‍دی‍د م‍ی‍لان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، پ‍ون‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۴[ دوهزار و چهار]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول تحقیق پرستاری :روشها، ارزیابی و کاربرد
پولیت ، دنیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌پ۸۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار
اسدی نوقابی ، احمد علی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۵۱۱‌ف‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :غدد، کبد، مجاری صفراوی ، دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری
اسدی نوقابی ، احمد علی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۱۱ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع پرستاری ( بانک سوالات کارشناسی ارشد)
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مهارتهای پرستاری تایلور۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
تیلور، کارول ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :کبد، غدد، مجاری صفراوی و دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت ]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع داروهای ژنریک و گیاهی ایران
حشمتی ، پونه ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۲۲‬,‭‌ح۶۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه ۱ و۲و۳
جدید میلانی ، مریم ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ج۳۳۵‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مهارتهای پرستاری تایلور۲۰۱۱[دو هزار و یازده ]
تیلور، کارول ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مهارتهای پرستاری تایلور۲۰۱۵[دو هزار و پانزده ] روش های کار
تیلور، کارول ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک