کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍ی‍ن‌، ادوی‍ن‌ ب‍ن‍زل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ن‌، ادوی‍ن‌ ب‍ن‍زل‌
 
ناشر:
ب‍ش‍ری‌، ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ب‍ح‍ان‌
گ‍ل‍ب‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ح‍ی‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی "بیلیر"۲۰۰۱[ دو هزار و یک ]
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی (( بیلیر ))۲۰۰۲[ دوهزار و دو ]انگلیسی به فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی (( بیلیر))۲۰۰۶[ دو هزار و شش ]به انضمام اصطلاحات پزشکی انگلیسی به فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی (( بیلر ))۲۰۰۹[ دوهزار ونه ]انگلیسی به فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران بشری ، بهرامی ، سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر، انگلیسی - فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک