کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
ب‍رگ‌، ج‍رم‍ی‌ م‍ارک‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌
اح‍رار [آزادگ‍ان‌]
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ( ۱)
استرایر، لوبرت ؛  تبریز احرار [آزادگان ]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
برگ ، جرمی مارک ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ب۴۶۷‌ب‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی استرایر
استرایر، لوبرت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ب‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی استرایر۲۰۱۲[دو هزار و دوازده ]
استرایر، لوبرت ؛  تهران اطمینان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ب‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک