کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍خ‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍وان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از ک‍ل‍س‍ی‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ع‍وارض‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ارت‍وپ‍دی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - درن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ان‌راد، ح‍س‍ن‌
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
م‍ن‍ت‍ظم‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
اح‍دی‌، ک‍اظم‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ب‍لاون‍ت‌، وال‍ت‍ر پ‍ی‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ن‍دا
ج‍ی‍ح‍ون‌
ش‍ه‍رآب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
م‍ک‍ت‍ب‌ ع‍دل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ، استخوان شناسی
گری ، هنری ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭ط۳۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
الهی ، بهرام ؛ 
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
حکمت ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی ( بدن انسان )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای اسکلتی عضلانی و بافت همبند( روماتولوژی )و بیماریهای استخوان و متابولیسم املاح استخوان همراه با بیماریهای عفونی استخوان و مفاصل
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در ارتوپدی و شکستگیها
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای غدد درون ریز و بیماریهای استخوان و متابولیسم مواد معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ بیماریهای غدد درون ریز اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای متابولیک و متابولیسم کلسیم و بیماریهای استخوانی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ندا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲ک‌/،۵/،۲۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی ، بیماریهای بافت همبند، بیماریهای استخوان و متابولیزم معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای استخوان و عضله
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای هورمونی و متابولیک استخوان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آرتروپاتی های متابولیک
شفیعیان راد، حسن ؛  [۱۳۶۰]
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ش۵۵۷آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی هائی از :شکستگی ها، شکسته بندی و عوارض آن ، شامل :انواع شکستگی ، در رفتگیها، پیچ خوردگیها
بنائی ، مهدی ؛  مشهد ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭‌ب۶۹۱د‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مفاصل و استخوان
احدی ، کاظم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف‍لا۲۶۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شکستگی های اطفال
بلاونت ، والتر پی ؛  مکتب عدل   ،
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭‌ب۶۳۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان استخوان - متابولیسم کلسیم و فسفر، تشخیص بالینی برخی از آنزیمها
منتظمی ، کامبیز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۷۸۳‌س‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6