کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارج‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ی‍اری‌ زن‍ور، ن‍وی‍د
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رئ‍ی‍س‌ال‍س‍ادات‌، اح‍م‍د
ت‍ک‍اور، ع‍ب‍اس‌
وان‌، دان‍ی‍ل‌
ری‍چ‍ارد
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ن‍ص‍رت‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اس‍پ‍ری‍گ‍ی‍ن‍گ‍ز، دی‍وی‍د
ق‍دی‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
ج‍ان‌ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ام‌آور
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د؛ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ارج‍م‍ن‍د؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار، شامل اختلالات اسید و باز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  ارجمند   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و لوزالمعده ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و آمار حیاتی ( بر اساس اپیدمیولوژی )OHW(: بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی وELMSU(
مجلسی ، محمدرضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تفکیکی یازده دوره امتحان جامع علوم پایه
علی یاری زنور، نوید ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ی۱۵‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ( ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دروس بالینی
نصرتی ، احمد ؛  تهران حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ن۴۶۲د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای دستگاه تنفس به انضمام واژه یاب و ترینها( شایعترینها و)...
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلیات چشم پزشکی
وان ، دانیل ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭و۸۲۱‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کلیه و مجاری ادراری ( بر اساس مبانی طب سسیل ۹۷ و اصول طب هاریسون ۹۸ :) بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بر گیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی ،ELMSU
مجلسی ، محمدرضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پرستاری برای دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی
تکاور، عباس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ت۶۶۴‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول طب داخلی هاریسون ۹۵
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یکصد esaC برای دانشجویان پزشکی داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان
[تهران ] ارجمند؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ی۶۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی پزشکان
قدیمی ، رامین ؛  [تهران ] ارجمند؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ق۴۸۶ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طب اورژانس ، راهنمای عملی درمان اورژانسهای طبی
اسپریگینگز، دیوید ؛  تهران ارجمند؛ نام آور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۴۷۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تنظیم خانواده
ریچارد ؛  ارجمند   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات آزمون دستیاری اسفند۷۸
رئیس السادات ، احمد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭ر۹۹۳‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9