کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ج‍ول‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
وب‌، ج‍ان‌ ت‍ی‌.
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
م‍راد ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
م‍ش‍ی‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ت‍ح‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
چ‍ه‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر]
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توجهات پرستاری از بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی ، استخوانی و حرکتی ( ارتوپدی )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  شهرآب   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری سیستم عضلانی - اسکلتی " ارتوپدی "
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پرستاری در بخش ارتوپدی
جولین ، دانیل ؛  ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ج۸۷۳آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای درباره پرستاری ارتوپدی
وب ، جان تی . ؛  ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭و۳۸۳‌خ‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری درارتوپدی
مشیری ، روح الله ؛  انتشارات فتحی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۵۹۳‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهایی از پرستاری ارتوپدی و جراحی عمومی
مراد کردستانی ، مهین ؛  [تهران ] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۴۳۴ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی پرستاری سیستم عضلانی - اسکلتی " ارتوپدی "
تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی - برونر۲۰۰۴[ دو هزار و چهار :]ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث : ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب ۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث : ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷ز‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک