کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍وپ‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ع‍وارض‌
ارت‍وپ‍دی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ارت‍وپ‍دی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ج‍ول‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
دن‍دی‌، دی‍وی‍د ج‍ی‌.
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
وب‌، ج‍ان‌ ت‍ی‌.
م‍ک‌ ری‌، رون‍ال‍د
ری‍ل‍ی‌، ل‍ی‌ .اچ‌.
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
م‍راد ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
م‍ش‍ی‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ت‍ح‍ی‌
چ‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‌. اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ع‍ق‍ی‍ق‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی در ارتوپدی
مک ری ، رونالد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌م۷۳۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توجهات پرستاری از بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی ، استخوانی و حرکتی ( ارتوپدی )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  شهرآب   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در ارتوپدی و شکستگیها
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری سیستم عضلانی - اسکلتی " ارتوپدی "
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی آدامز
آدامز، جان کرافورد ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران ب . اعلمی هرندی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارتوزهای اندام تحتانی و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی هائی از :شکستگی ها، شکسته بندی و عوارض آن ، شامل :انواع شکستگی ، در رفتگیها، پیچ خوردگیها
بنائی ، مهدی ؛  مشهد ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭‌ب۶۹۱د‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پرستاری در بخش ارتوپدی
جولین ، دانیل ؛  ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ج۸۷۳آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای درباره پرستاری ارتوپدی
وب ، جان تی . ؛  ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭و۳۸۳‌خ‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری درارتوپدی
مشیری ، روح الله ؛  انتشارات فتحی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۵۹۳‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهایی از پرستاری ارتوپدی و جراحی عمومی
مراد کردستانی ، مهین ؛  [تهران ] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۴۳۴ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بالینی ارتوپدی
ریلی ، لی .اچ . ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭ر۹۶۶‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  ب . اعلمی هرندی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱ر‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و تروما
دندی ، دیوید جی . ؛  تهران عقیق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭د۷۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  نشر فروغ اندیشه   ،
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4